Letter - Stand with Asian Americans

Letter

TAMA NA!

Kaming mga Asyanong Amerikano na pinuno ng mga industria ng pangangalakal dito sa Amerika, ay pagod na, may galit at takot – at hindi lamang sa kauna-unahang pagkakataon.

Pagod na kami sa pagtrato sa amin na para kaming higit na mababa sa pagiging Amerikano, pinipiling kutyain at guluhin, sa araw-araw. Naririnig namin na mayroon na namang miyembro ng aming komunidad na sinalakay – dahil lang na sila as isang Asyano. Nag-aalala kami sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Galit kami dahil hindi na maaaring lumabas ang aming mga pamilya sa kanilang mga komunidad kung saan, namuhay sila ng ilang dekada o napakatagal na panahon.

Napakarami na naming naibahagi sa bansang ito kung saan kami ipinanganak o di kaya ay kung saan kami nangibang-bansa. Kabilang sa komunidad namin ay ang mga kahera, mga guro, mga punong tagapagluto, mga manggagamot, mga taga-paglaba, mga kasamahan namin sa hanapbuhay, mga kaibigan namin. Kami ang mga naglilinis ng mga kuko ninyo. Kami ang nagsusulat ng mga “code”. Sama-sama naming nalunsad ang “rovers” sa Mars at pabalik sa mundo. Marami sa amin ang nakapagsimula ng negosyo at nakapagbigay ng libo-libong hanap-buhay sa napakaraming mga Amerikano. Pinili naming gawing tahanan ang bansang Amerika at sinisikap namin sa araw-araw na higit na mapaunlad ang Amerika…tulad din ninyo.

Hindi karapat-dapat sa atin ang mabuhay sa takot sa sarili nating bansa. Ang sama ng loob na ito ang naging dahilan at napag-initan ang mga Asyano. Mahalaga ang retorika kagaya ng “China Virus”, “Kung Flu”. Ang mga salitang ito ang pinagmulan ng pagkamuhi at galit na naging dahilan ng 150 porsyentong pagtaas noong nakaraang taon, ng mga krimen dahil sa galit, “hate crimes”, laban sa komunidad ng mga Asyanong Amerikano, na kadalasan, ang karamihan ay laban sa mga babeng Asyano.

Hinihiling namin ang inyong pakikiisa sa pagtatapos ng karahasang ito laban sa mga Asyanong Amerikano. Hindi na namin nais na matakot na masaksak sa likod, mapatay sa lansangan, masabuyan ng asido sa mukha at mabaril tulad ng nangyari sa mga nanay at lola sa Atlanta. Hindi na namin nais na makakita ng mga larawan ng mga nabugbog na matatanda sa “GoFundMe” na humihingi ng mga tulong. Lubhang mahalaga rin na bigyang pansin natin, na ang mga karahasan na pinagdaraanan natin, ay naging karanasan din ng mga pamayanan ng mga Itim, ng mga Latinx, ng mga Katutubo ng komunidad, at ng mga LGBTQ.

Ang mga pamunuan ng industria ng pangangalakal na binubuo ng mga Asayanong Amerikano sa komunidad na ito ay handang lumaban para sa pagbabago. Ang pagbabagong dapat mangyari, ay ganap na kailangan, upang magising ang buong bansa at magkaroon ng pag-uusap, kasama ang mga pinuno ng bawat komunidad, kung nais nating mahinto ang rasismo, na dinanas natin ng maraming henerasyon. Tayo ay mga pinuno. May kakayahan tayong tumulong para sa pagbabago.

Sa araw na ito, kami ay nangangako:

Na puksain ang karahasan laban sa mga Asyano, sama-sama kaming nangangako na magbigay ng $10M ‘Sampung Milyon’ sa loob ng isang taon. Sa pamamagitan ng aming kasosyo, ang Asian Pacific Community Fund, tutulong kami dito at sa iba pang mga organisasyon na batay sa komunidad.

  • Ang organisasyong StopAAPIHate ay nagbibigay daan para sa mga biktima ng karahasan upang maglahad at mag-ulat ng kanilang mga karanasan na lubos na kailangan, sapagkat napakaraming krimen ng dahil sa galit laban sa mga Asyano, na ayon sa kasaysayan, ay hindi naiulat.
  • Ang ‘AAPI Women Lead’ at ‘NAPAWF’ ay nakaka-unawa, na ang laban para sa katarungan ay “intersectional”, kaya sila ay promoprotekta at sumusuporta sa mga kababaihang Asyanong Amerikano.
  • Ang ‘Asian-American Advancing Justice’na mula sa ‘Asian Law Caucus’, isang pambansang istasyon ng telebisyong panghimpapawid, “network” na nasa Atlanta, ay nagtatanggol sa mga naapektuhan ng mga krimen dahil sa galit at sinisiguro nila na may wastong ligal na representasyon ang mga ito. Ang mga gawain nila ay nagbigibay kapangyarihan sa mga Asyanong Amerikano at lumilikha ng higit na makatarungang Amerika para sa lahat.
  • Ang ‘Association for Asian American Studies’ ay nagsasagawa ng pananaliksik at karunungan, sa mga sanhi at sa mga kalutasan laban sa rasismo sa mga Asyano.

Upang itaguyod ang mga manggagawang Asyano, kami ay nangangakong bubuo at magpopondo ng mga pangkat ng ‘AAPI’ na maaring puntahan ng mga manggagawang Asyano, lalung-lalo na ng mga kababaihan, na nagdurusa dahil sa panliligalig, na magkaroon ng isang lugar na ligtas, kung saan nila maaaring ilahad ang kanilang mga karanasan, kung saan nila matatanggap ang suporta at makakapag-uulat ng mga diskriminasyon na nangyari sa kanila ng walang pangamba na paghihigantihan sila.

Upang siguraduhin ang representasyon, nangangako kaming magbigay ulat sa lahat ng pagkakaiba-iba ng bawat grupo, at upang ipakitang muli, na ang mga Asyanong Amerikano, bilang isang pangkat, ay karapat-dapat mangatawan sa lahat ng antas ng anumang organisasyon.

Sa mga salita ng aktibistang si Grace Lee Boggs ng samahan ng mga Asyanong Amerikano:

Hindi mo maaaring baguhin ang kahit na anong lipunan hanggang hindi ka tumatanggap ng pananagutan para dito, hanggang hindi mo nakikita ang sarili mo bilang bahagi nito na may pananagutan upang baguhin ito.

Hinihiling namin na sumama kayo sa amin upang tapusin na ang diskriminasyon at karahasan laban sa pamayanang Asyano at sa lahat ng mga pamayanan ng mahihina. Tama na! Makiisa kayo sa amin!

Whether you are Asian or an ally, click below to sign and join our movement.

See the WSJ Ad In Full

STAND WITH US

Signed

Filter By
Locations

Companies